Μενού Κλείσιμο

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου ABCDemocracy!

Στον χώρο αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε τα πάντα όσον αφορά το έργο ABCDemocracy, μια στρατηγική σύμπραξη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, οι στόχοι και τα αποτελέσματα της οποίας σίγουρα θα σας φανούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Κύριος μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε το έργο ABCDemocracy ως εργαλείο για την ενίσχυση των βασικών γνώσεων των ευάλωτων νεαρών Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη δημοκρατία.

Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί με τη χρήση μιας εργαλειοθήκης, η οποία θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ομάδας-στόχου μας, κάνοντας παράλληλα χρήση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων.

Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και αυτονομίας των νέων και, κατά συνέπεια, η κινητοποίησή τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σχετικά με το έργο ABCDemocracy

Σε ένα πλαίσιο όπου, αν και η πολιτική παιδεία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες μιας ελεύθερης και ειρηνικής κοινωνίας, οι ευάλωτοι νεαροί Ευρωπαίοι που έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή/και πλήττονται από την ανεργία, έχουν χαμηλότερη κατανόηση των δημοκρατικών αξιών, και συνεπώς συμμετέχουν λιγότερο στην πολιτική.

Το έργο ABCDemocracy στοχεύει να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, ενισχύοντας τις βασικές δημοκρατικές γνώσεις των ευάλωτων νεαρών Ευρωπαίων πολιτών, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με τις δημοκρατικές και ευρωπαϊκές αξίες, και προωθώντας την ισότιμη πρόσβασή τους στις καθημερινές αποφάσεις.

Για το σκοπό αυτό, το έργο ABCDemocracy θα αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ομάδα-στόχο, δηλαδή τους ευάλωτους νεαρούς Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή/και είναι άνεργοι.

Επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της εκπαίδευσης που αφορά τα πολιτικά ζητήματα, καθώς και τα επίπεδα συμμετοχής των ευάλωτων νεαρών Ευρωπαίων στην πολιτική ζωή.

Εργαζόμαστε με βάση τα κριτήρια των βασικών δημοκρατικών ικανοτήτων που θα επιτρέψουν την ευρύτερη και καλύτερη συμμετοχή των ευάλωτων νεαρών Ευρωπαίων πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αρχή των ίσων ευκαιριών.